вівторок, 27 жовтня 2015 р.

Засідання МО класних керівників

27.10.2015 року в ЕНВК№1 відбулося чергове засідання - круглий стіл МО класних керівників на тему "Патріотизм - один з найсуттєвіших показників моральності людини". На заході були присутні класні керівники 1-11 класів, соціальний педагог, практичний психолог, методист з профорієнтації. Тема засідання сьогодні актуальна, бо саме зараз ми повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження первинності любові до Батьківщини, до людей, духовності, моральності, бережного ставлення до природних скарбів і національних надбань нашого народу.


понеділок, 26 жовтня 2015 р.

Участь ЕНВК№1 у міському проекті "З Україною в серці"


                                          Енергодарська міська рада Запорізької області
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1

                                                                       Н А К А З

23.10.2015                                                                                               №282

Про організацію цільового  творчого проекту з національно-патріотичного виховання учнівської молоді "Я-громадянин, я-патріот, я-житель свого міста"

Відповідно до концептуальних засадах Державної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України", Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на виконання заходів наказу ЕНВК№1 від 01.09.2015 №203 «Про реалізацію заходів ЕНВК№1, відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та з метоюпоглиблення знань учнів з історії української  державності  й  громадянства,  культури  народу, його  традицій;
усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови; виховання високих моральних якостей особистості;прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності, спрямованої на участь у справах і житті класу, ЕНВК№1, міста та суспільства в цілому; здатність до виконання громадянського обов’язку


НАКАЗУЮ:
1. Запровадити шкільний цільовий  творчий проект з національно -патріотичного виховання учнівської молоді "Я-громадянин, я-патріот, я-житель свого міста" (далі - Проект).
2015/2016 н.р.                             

2. Призначити керівником Проекту заступника директора з виховної роботи ЕНВК№1 Пилипенко Л.Д.

3. Затвердити програму цільового творчого проекту з національно -патріотичного виховання учнівської молоді "Я-громадянин, я-патріот, я-житель свого міста" (додаток).

4.  Перетворювати (поступово) навчально-виховний процес в соціальний простір самовдосконалення особистості, створювати умови для набуття нею індивідуального досвіду, самотворчості і посильної участі у заходах шкільного, міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.
З 2015/2016 н.р.                                           Педагогічний колектив ЕНВК№1
5. Використовувати  інтелектуально-естетичні засоби дозвіллєвої діяльності учнів.
2015/2016 н.р.                                                    Класні керівники 1-11 класів

6. Розраховувати виховну діяльність ЕНВК№1 щодо реалізації Проекту  на один навчальний рік.
Пилипенко Л.Д., заступник директора з ВР

7. Залучити  учнів до колективного планування, розробки доручень-завдань, глибоку і змістовну аналітичну роботу школярів у процесі проведення справ.
2015/2016 н.р.                                               Класні керівники 1-11 класів

8. Провести з учнями тестування на визначення рівня сформованості громадянських, національно-патріотичних якостей.
Травень, 2016                                                  Класні керівники 1-11 класів

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 Директор ЕНВК№1                                                                     Т.В.Крамаренко

                                                                                    Додаток до наказу ЕНВК№1
від 23.10.2015 р.     №282

Програма цільового  творчого проекту
з національно -патріотичного виховання учнівської молоді
"Я-громадянин, я-патріот, я-житель свого міста"

 В основу національно-патріотичного виховання дітей, підлітків, молоді мають бути покладені педагогічний досвід українського народу, його історико-культурні традиції, духовність, мораль, ідеологія.

Обґрунтування актуальності проекту

 Сучасна школа спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, інтегрованості, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
 Проблема виховання громадянина постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. І актуальною вона буде доти, поки держава існуватиме як соціальний інститут. Адже існує пряма залежність між державою і людиною. Якісно нову демократичну державу можуть створити лише свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. Тому національно-патріотичне виховання займає провідну роль у вихованні молодого покоління. Процес державотворення, національно-культурне відродження, оновлення і переосмислення життя в Україні вимагають нового бачення громадянського виховання учнівської молоді. В концептуальних засадах Державної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" зазначено: "Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя".
 Виховання особистості має бути спрямоване перед усім на розвиток патріотизму – любові та поваги перш за все до своєї сім’ї, навчального закладу, міста, держави. Сучасні діти в більшості соромляться бути патріотами України, вважаючи американців, французів більш достойними поваги в світі, не розуміючи, що повагу до нації формує кожен з нас. А проблема в тому, що молодь поняття "патріотизму" розуміє поверхнево. Тому завдання сучасної школи – формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку. Громадянське виховання підростаючого покоління глибоко національне за змістом і носить державостверджуючийлюдинотворчий характер.
 За таких умов школа стає важливою ланкою виховання свідомих, активних, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості учня, конструктивної співпраці та взаєморозуміння, ланкою, де формується національна свідомість, громадська зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, за свою роль у національно-культурному відродженні України, її розквіті.
 Виховати громадянина означає підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні начальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функції громадського діяча та захисника Батьківщини. Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. Тому ЕНВК№1 залучитися до реалізації міського цільового творчого проекту «З Україною в серці» власним творчим доробком. Велику роль в досягненні результативності має тісна співпраця з відповідними ланками територіально-виховного модулю навчального закладу – підсистемами забезпечення реалізації проекту:
-         Радою ветеранів;
-         міським управлінням юстиції;
-         міським об’єднаним військовим комісаріатом;
-         волонтерськими громадськими організаціями;
-         міськими  музеями ЗаАЕС, ДТЕК Запорізька ТЕС та міськими бібліотеками;
-         батьківською громадськістю;
-         ТК "Оріон", ЗМІ.
 Ця співпраця сприяє створенню інтерактивних модулів, які дають можливість активізувати діяльність учнівської спільноти.

Мета і завдання діяльності класних керівників
 в рамках реалізації проекту

Мета:
-         поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;
-         формувати повагу до Конституції, законів своєї держави, потребу в їх дотриманні, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, захищати її прагнення до інтеграції у світове європейське співтовариство, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;
-         розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти учнів,
-         виробити вміння і навички збирати й записувати зразки народної творчості;
-         виховувати високі моральні якості особистості;
-         стимулювати постійне зростання учнів як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності, спрямованої на участь у справах і житті класу, ЕНВК№1, міста та суспільства в цілому; здатність до виконання громадянського обов’язку.
Завдання:
-         створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації шкільного життя, саморозвитку, самовираження і самореалізації;
-         перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду, самотворчості і посильної участі у творенні світу свого життя;
-         побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є само розвиваючою і сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості;
-         виявлення рівня сформованості в учнів патріотичних і громадянських якостей;
-         допомога учням у їх соціально-політичному і громадянському змужнінні;
-         розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;
-         використання інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої діяльності учнів;
-         гармонізація сімейно-шкільного виховання;
-         впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
-          науково-методичне забезпечення виховного процесу.
Тип проекту: творчий, виховний, колективний, довготривалий
Учасники проекту: учні 1-11 класів, класні керівники, практичний психолог, працівники міського відділу юстиції, батьківська громадськість.
Термін дії проекту: проект розрахований на один навчальний рік.
Зміст проекту:
 1 етап "Я – школярик!" – 1-4 класи.
 2 етап "Я – житель міста Енергодар!" – 5,6 клас.
 3 етап "Я – житель Запорізького краю!" – 7,8 класи.
 4 етап "Я – громадянин України!" – 9 класи.
 5 етап "Я – європеєць!" – 10,11 класи.

Прогнозований результат роботи з учнями

 Класні керівники, організовуючи процес національно-патріотичного виховання учнів, допомагають їм усвідомити себе як частину нації, спонукають до вдосконалення громадянина-патріота, готовності стати на захист Батьківщини, прискорюють процес кристалізації та шліфування громадянськості, почуття господаря держави; допомагають розкритися особистісному "Я" в учнівському колективі, сприяють формуванню і згуртуванню класного колективу, використовуючи методи товариської виховної турботи. Використовуючи особистісно-гуманний підхід до виховання, захоплюють  цікавими творчими справами, згуртовують однодумців, розвивають почуття взаємодопомоги, створюють сприятливі умови для міжособистісних взаємовідносин, подолання скутості, сором’язливості, невпевненості окремих учнів, формують почуття честі класного колективу та власного "Я".
 Методика підготовки і проведення проекту передбачає залучення учнів до колективного планування, розробки доручень-завдань, глибоку і змістовну аналітичну роботу вихованців у процесі проведення справ.
 Після реалізації проекту доцільно провести з учнями тестування на визначення рівня сформованості громадянських, національно-патріотичних якостей.


вівторок, 20 жовтня 2015 р.

Указ Президента України


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 580/2015 від 13 жовтня 2015 року

Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки

           З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання постановляю:
1. Затвердити Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки.
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених та затвердити:

у двомісячний строк — план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки;

до 31 грудня 2015 року — державну цільову програму з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки;
2) забезпечувати щороку підготовку та оприлюднення до 14 жовтня звіту про виконання у поточному році плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки;
3) опрацювати питання стосовно визначення центрального органу виконавчої влади з виконання функцій щодо координації заходів, здійснюваних органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям активізувати на відповідній території роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створивши для цього, зокрема, координаційні центри як допоміжні органи та залучивши до їх діяльності представників громадськості.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                  П.ПОРОШЕНКОПОСІБНИКИ


ВШК гуртків

Методичка по туризму

Методичка про відвідування 

Методичка про музеї

Методичні рекомендації по ОБЖ

Опис досвіду  акмеологічна концепція

Профілактика суїцидів

пʼятниця, 16 жовтня 2015 р.

Участь ЕНВК№1 у благодійному телевізійному марафоні з нагоди Дня Захисника України

15.10.2015 року учні ЕНВК№1 стали учасниками благодійного телевізійного марафону з нагоди Дня Захисника України, зібравши та перерахувавши кошти на платіжні реквізити "Громадської організації "Запорізької ради ветеранів АТО". Кошти будуть направлені на допомогу родинам загиблих та поранених військовослужбовців та лікування учасників АТО. 


вівторок, 13 жовтня 2015 р.

Посвята в козачата учнів 2-х класів

13.10.2015р. напередодні Дня українського козацтва, Покрови, Дня захисника Вітчизни в ЕНВК№1 проведено традиційне шкільне свято - "Посвята в козачата". На заході був присутній старшина  Соколов Ю.О.,  командир відділення охорони Енергодарського об'єднаного війського комісаріату. Свято пройшло в тісному взаємозв'язку: батьки, вчителі, учні.
Екскурсії до шкільного Зразкового музею "Пам'ять"

 12,13.10.2015 р. шкільний Зразковий  музей "Пам'ять" відвідали учні 5-А,Б класів ЕБЛ.  Учні із зацікавленням прослухали інформацію про експозиції: забудови міста, ЕНВК№1, будови ДТЕК Запорізької ТЕС, ЗаАЕС, Другої світової війни.


 Школярі задавали питання щодо воїнів (учнів ЕНК№1), які загинули під час виконання бойових дій на території інштх держав.

Акція «Відтворимо ліси разом»

15.09.2021 в межах  Акції «Відтворимо ліси разом» в закладі було проведено виховні години відповідної тематики. Учні молодших класів створюв...