суботу, 3 вересня 2016 р.

На допомогу заступнику директора з виховної роботи


БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
заступника директора з виховної роботи
загальноосвітнього навчального закладу 
як педагогічного працівника


Педагогічний працівник
№з/п
Базові компетентності
Характеристики
Ознаки виявлення
1
Фахова
Здатність до реалізації функцій професійної діяльності
Функції:
Мотивації і стимулювання
Готовність застосовувати засоби, прийоми, технології щодо мотивації та стимулювання суб’єктів педагогічного процесу.
Проектувальна
Здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні), планувати процеси для досягнення бажаних результатів, планувати діяльність суб’єктів педагогічного процесу.
Організаційна
Здатність організовувати процеси, створювати умови для досягнення бажаних результатів.
Конструктивна
Спроможність переносити знання та уміння з одного виду професійної діяльності в інший; добирати доцільні методи, форми, засоби педагогічної діяльності; конструювати педагогічні заходи (навчальні заняття, виховні заходи, педагогічні збори тощо); розробляти методичне забезпечення педагогічного процесу.
Дослідницька
Здатність до організації та проведення досліджень (теоретичних, практичних), пошукової роботи; наукового аналізу й узагальнення власного педагогічного досвіду.
Контрольно-аналітична (діагностична)
Спроможність організовувати та проводити процедури контролю, визначати критеріальну основу оцінювання.
Рефлексивна
Здатність до переосмислення процесів, результатів, засобів їх досягнення; визначення шляхів покращення якості процесів та результатів.
2
Соціальна
Здатність до життєдіяльності в суспільстві; взаємодії та праці в команді
Здатність аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, дотримуватись соціальних норм і правил;
продуктивно співпрацювати з різними соціальними групами і партнерами в групі, виконувати різні ролі й функції в колективі;
застосовувати технології розв'язання конфліктів, досягнення консенсусу;
працювати в команді;
застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, технології говоріння і слухання, ділового мовлення.
3
Загальнокультурна
Здатність до розвитку культури особистості і суспільства в різних аспектах
Спроможність аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової, науки й культури;
знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури;
застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар'єри; опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації.
4
Здоров’язберігаюча
Здатність до збереження власного здоровя
Збереження здоровя фізичного, соціального, психічного і духовного (власного та здоров’я оточуючих);
застосування навичок здорового способу життя, гармонізації режиму праці та відпочинку;
запобігання та попередження професійного стресу та вигорання.
5
Громадянська
Здатності в сфері суспільно-політичного життя в Україні, захисту власних прав і свобод, виконання громадянських обов’язків
Здатність орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні;
застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, виконання громадянських обов'язків у межах місцевої громади та держави загалом; застосовувати способи та стратегії взаємодії з органами державної влади;
використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини й громадянина;
робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави.
6
Інформаційна
Здатність до пошуку, обробки, збереження і створення інформаційних ресурсів та обміну ними
Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці;
застосовування інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності та повсякденному житті, раціональне використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та обміном;
будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ
Немає коментарів:

Дописати коментар

Акція «Відтворимо ліси разом»

15.09.2021 в межах  Акції «Відтворимо ліси разом» в закладі було проведено виховні години відповідної тематики. Учні молодших класів створюв...